Algemene Voorwaarden van www.magnetolab.it

 • Deze Voorwaarden regelen
  het gebruik van deze Website; en
 • iedere andere Overeenkomst of rechtsbetrekking met de Eigenaar

op bindende wijze. Met een hoofdletter geschreven uitdrukkingen worden in het relevante deel van dit document gedefinieerd.

De Gebruiker wordt vriendelijk verzocht dit document aandachtig te lezen.
De rechtspersoon verantwoordelijk voor deze Website is:
LABOC SRL – Via dell’Industria 1, 06031 BEVAGNA (PG) – BTW/FISCAAL NUMMER 03609510544
Tel. 0742360278 mail info@laboc.it

E-mailadres van de Eigenaar: paoloottavi@magnetolab.it
“Deze Website” verwijst naar

 • deze site, inclusief de subdomeinen en overige sites waarmee de Eigenaar de Dienst aanbiedt.

Informatie in een oogopslag

 • Let erop dat bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden uitsluitend op bepaalde categorieën Gebruikers van toepassing kunnen zijn. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen uitsluitend op Consumenten van toepassing zijn of uitsluitend op Gebruikers die niet als Consumenten handelen. Dergelijke beperkingen worden uitdrukkelijk in iedere relevante bepaling aangegeven. Indien niet aangegeven zijn de bepalingen op alle Gebruikers van toepassing.
 • Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing met betrekking tot Europese Consumenten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Tenzij anders aangeduid, zijn de in dit deel uiteengezette gebruiksvoorwaarden van deze Website algemeen van toepassing.
Aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden die in bepaalde situaties van toepassing zijn worden daarin uitdrukkelijk aangegeven.
Door gebruik van deze Website te maken erkent u aan de volgende vereisten te voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen met betrekking tot Gebruikers voor zover zij Consumenten of Zakelijke Gebruikers zijn.

Registratie
Registratie Om de Dienst te gebruiken kan de Gebruiker een account openen door alle vereiste gegevens en informatie volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
U kunt de Dienst ook zonder registratie of het aanmaken van een account gebruiken. In dat geval kunnen bepaalde functies echter niet beschikbaar zijn.
Het valt onder de verantwoordelijkheid van Gebruikers om hun inloggegevens veilig te bewaren en hun vertrouwelijkheid te bewaren. Hiertoe dienen Gebruikers een wachtwoord te kiezen dat overeenkomt met het hoogst mogelijke op deze Website beschikbare beveiligingsniveau.
Door een account aan te maken komt de Gebruiker overeen volledig verantwoordelijk te zijn voor een met zijn/haar gegevens uitgevoerde handeling.
Gebruikers zijn verplicht om de Eigenaar onmiddellijk en uitsluitend via de in dit document verschafte contactinformatie in kennis te stellen als zij van mening zijn dat hun persoonlijke informatie, zoals de Gebruikersaccount, inloggegevens of persoonsgegevens, is gehackt, onrechtmatig openbaar is gemaakt dan wel is gestolen.

Opheffen account
Het staat u op ieder moment vrij om door middel van de navolgende procedure uw account op te heffen en het gebruik van de Dienst te staken:

 • Contact opnemen met de Eigenaar via de in dit document opgenomen contactgegevens.

Opschorting en verwijdering account

De Eigenaar behoudt zich in de navolgende gevallen het recht voor om de account van een Gebruiker op ieder moment naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving op te schorten of te verwijderen:

 • de Gebruiker heeft in strijd met deze Voorwaarden gehandeld; en/of
 • de toegang van de Gebruiker tot deze Website kan schade aan de Eigenaar, andere Gebruikers or derden berokkenen; en/of
 • het gebruik van deze Website door de Gebruiker kan tot een schending van wet- of regelgeving leiden; en/of
 • in het geval van onderzoeken door de rechterlijke macht of officiële procedures; en/of
 • als de account van de Gebruiker, of het gebruik daarvan, uitsluitend naar goeddunken van de Eigenaar, geacht wordt ongepast of beledigend of in strijd met deze Voorwaarden te zijn.

Opschorting or verwijdering van een account geeft de Gebruiker geen recht op vergoeding, terugbetaling or schadeloosstelling.
Opschorting of verwijdering van een account op basis van aan de Gebruiker toe te rekenen gronden zal de Gebruiker niet van betaling van eventueel van toepassing zijnde vergoedingen of tarieven vrijstellen.

Content van deze Website

Alle op deze Website beschikbare content is, behoudens waar anders aangeduid of duidelijk herkenbaar, het eigendom van, of wordt ter beschikking gesteld door, de Eigenaar of zijn licentiegevers.
De Eigenaar neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om ervoor te zorgen dat de op deze Website beschikbare content niet met toepasselijke wetgeving of de rechten van derden in strijd is. Het is, echter, niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken.
Gebruikers worden in dat geval, onverminderd wettelijk afdwingbare rechten en vorderingen, verzocht om relevante klachten aan de in dit document vermelde contactgegevens te richten.

Rechten op de content van deze Website

De Eigenaar is uitdrukkelijk de eigenaar van en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voornoemde content voor.
Gebruikers zijn niet bevoegd om de content op welke manier dan ook te gebruiken indien dat niet noodzakelijk is voor of verondersteld wordt door behoorlijk gebruik van de Dienst.
In het bijzonder, maar zonder uitsluitingen, is het Gebruikers verboden om de content beschikbaar op deze Website te kopiëren, te downloaden, buiten de hieronder aangeduide grenzen te delen, te wijzigen, te vertalen, te verwerken, te publiceren, te verzenden, te verkopen, in sublicentie te geven, te transformeren, aan derden over te dragen / te vervreemden dan wel daarvan afgeleide werken te creëren of derden toestaan om via een Gebruikersaccount of -apparaat, zelfs zonder hun medeweten, dergelijke handelingen te verrichten.
Waar uitdrukkelijk op deze Website vermeld, is de Gebruiker bevoegd om bepaalde op deze Website beschikbaar gestelde content uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te downloaden, te kopiëren en/of te delen en zulks met inachtneming van de vermelding van het auteurschap van het werk alsmede de bekendmaking van alle overige door de Eigenaar vereiste relevante omstandigheden.
De krachtens auteursrecht geldende beperkingen en uitsluitingen blijven onaangetast.

Toegang tot externe middelen

Via deze Website kunnen Gebruikers toegang tot door derden geleverde middelen hebben. Gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat de Eigenaar geen controle over dergelijke middelen heeft en derhalve niet verantwoordelijk is voor hun content of beschikbaarheid.
De voorwaarden van toepassing op door derden geleverde middelen, inclusief de voorwaarden van toepassing op het toekennen van rechten op content, worden door deze derden in hun algemene voorwaarden vastgesteld en geregeld of, bij afwezigheid daarvan, door de wet.

Toegestaan gebruik

Deze Website en de Dienst mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij worden aangeboden, op basis van deze Voorwaarden en het toepasselijke recht.
Het valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zeker te stellen dat het gebruik van deze Website en/of de Dienst niet in strijd is met wet- of regeling dan wel de rechten van derden.
Dientengevolge behoudt de Eigenaar zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechtmatige belangen en, in het bijzonder, ter ontzegging van de toegang tot deze Website of de Dienst aan de Gebruiker, ter beëindiging van overeenkomsten, ter melding aan de bevoegde autoriteiten – bijv. de rechterlijke of administratieve autoriteiten – van censorische handelingen die via deze Website of de Dienst worden uitgevoerd wanneer de Gebruiker schuldig is aan of verdacht wordt schuldig te zijn aan:

 • overtredingen van wet- of regelgeving en/of de Voorwaarden;
 • inbreuken op de rechten van derden;
 • handelingen die de rechtmatige belangen van de Verantwoordelijke aanzienlijk kunnen schaden;
 • strafbare feiten ten opzichte van de Eigenaar of een derde.

VERKOOPSVOORWAARDEN

Betaalde Producten
Sommige als onderdeel van de Dienst op deze Website aangeboden Producten zijn aan betaling onderhevig.
De tarieven, duur en voorwaarden van toepassing op de verkoop van dergelijke Producten worden hieronder en in de relevante delen van deze Website beschreven.

Productomschrijving
Prijzen, omschrijvingen en beschikbaarheid van Producten worden in de relevante delen van deze Website gespecificeerd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Ondanks dat de Producten op deze Website zo nauwkeurig als technisch mogelijk worden gepresenteerd dient de presentatie op deze Website, op welke wijze dan ook (inclusief, waar van toepassing, grafische materialen, afbeeldingen, kleuren, geluiden) uitsluitend ter referentie en omvat geen enkele garantie omtrent de kenmerken van het aangekochte Product.
De kenmerken van het geselecteerde Product worden tijdens het aankoopproces gespecificeerd.

Aankoopproces
Iedere stap, van het selecteren van het product tot het plaatsen van de bestelling, is onderdeel van het aankoopproces.
Het aankoopproces omvat de volgende stappen:
Gebruikers worden verzocht het gewenste Product te selecteren en hun aankoopselectie te controleren.
Na het controleren van de weergegeven informatie omtrent de aankoopselectie kunnen Gebruikers hun bestelling plaatsen door het te verzenden.

Verzending van bestelling

Het verzenden van de bestelling omvat het navolgende:

 • De verzending van de bestelling door de Gebruiker bepaalt het sluiten van de overeenkomst en leidt tot de verplichting aan de zijde van de Gebruiker om de prijs, belastingen en aanvullende (on)kosten, als op de bestellingspagina gespecificeerd, te betalen.
 • In het geval dat het aangekochte Product een actieve bijdrage van de Gebruiker vereist, bijvoorbeeld de verstrekking van informatie of persoonsgegevens, specificaties of bijzondere verzoeken, dan omvat het plaatsen van de bestelling eveneens de verplichting aan de zijde van de Gebruiker om overeenkomstige medewerking te verlenen.
 • Wanneer de bestelling is geplaatst wordt een ontvangstbevestiging van de bestelling naar de Gebruiker verzonden.

Alle kennisgevingen met betrekking tot het hierboven omschreven aankoopproces worden naar het voor dit doel door de Gebruiker vermelde e-mailadres verzonden.

Prijzen
Tijdens het aankoopproces en voor het plaatsen van een bestelling worden Gebruikers naar behoren op de hoogte gesteld van alle bij hen in rekening gebrachte vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief verzendkosten).
De prijzen op deze Website:

 • omvatten, afhankelijk van het deel waar de Gebruiker aan het browsen is, alle toepasselijke provisies, belastingen en kosten of worden exclusief alle toepasselijke provisies, belastingen en kosten weergegeven.

Acties en kortingen
De Eigenaar kan speciale kortingen of acties voor de aankoop van Producten aanbieden. Dergelijke acties of kortingen zijn altijd onderhevig aan de vereisten en voorwaarden die in het relevante deel van deze Website worden vermeld.
Acties en aanbiedingen worden altijd naar uitsluitend goeddunken van de Eigenaar toegekend.
Herhaalde of periodieke acties of kortingen vormen geen vordering of recht waar de Gebruikers in de toekomst aanspraak op kunnen maken.
Waar van toepassing zijn kortingen en acties voor een bepaalde periode geldig dan wel zolang de voorraad strekt. Tenzij anders aangegeven worden tijdsbeperkingen met betrekking tot acties en kortingen geacht te verwijzen naar de tijdzone op de locatie van de Eigenaar als aangeduid in de contactgegevens in dit document.

Betalingsmethoden
Gegevens omtrent geaccepteerde betalingsmethoden worden tijdens het aankoopproces aangeduid.
Sommige betalingsmethoden zijn aan aanvullende voorwaarden of aanvullende kosten onderhevig. Gedetailleerde informatie is op het relevante deel van deze Website beschikbaar.
Als zodanig aangeduide betalingsmethoden worden direct door de Eigenaar verwerkt. De Eigenaar verzamelt en bewaart de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van betalingen en voor het aan gerelateerde wettelijke verplichtingen voldoen. Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens en aanverwante rechten wordt de Gebruiker naar de privacyverklaring van deze Website verwezen.
Andere betalingsmethoden, indien van toepassing, worden door onafhankelijke dienstverleners verleend. In dat geval verzamelt deze Website geen betalingsinformatie – zoals creditkaartinformatie – maar ontvangt het van de relevante onafhankelijke dienstverlener bericht wanneer de betaling succesvol is afgerond.
In het geval dat de betaling via één van de beschikbare middelen niet succesvol is of door de betalingsdienstverlener wordt geweigerd is de Eigenaar niet verplicht om de bestelling uit te voeren. Kosten of vergoedingen die voortkomen uit de niet succesvolle or geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Eigendomsvoorbehoud
Tot betaling van de volledige aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen gaat het eigendom van de bestelde Producten niet op de Gebruiker over.

Levering
Levering vindt plaats op het door de Gebruiker aangegeven adres en via de in de samenvatting van de bestelling aangegeven methode.
Bij levering moet de Gebruiker de inhoud van het pakket controleren en afwijkingen direct via de hierin opgenomen contactgegevens dan wel als op de afleveringsbon aangegeven doorgeven. Gebruikers mogen weigeren om het pakket te aanvaarden indien het zichtbaar is beschadigd.
Levering kan plaatsvinden in de landen of gebieden nader aangeduid in het relevante deel van deze Website.
Leveringstijden worden op deze Website of tijdens het aankoopproces aangeduid.

Gemiste levering
De Eigenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in de levering die voortkomen uit onnauwkeurigheden of omissies bij het door de Gebruiker invullen van de aankoopbestelling en voorts ook niet voor schade of vertraging na overhandiging aan de koerier indien de koerier door de Gebruiker is ingeschakeld.
In het geval dat de goederen niet worden afgeleverd of niet worden opgehaald op het moment of binnen de gespecificeerde periode dan worden ze naar de Eigenaar geretourneerd die vervolgens contact met de Gebruiker opneemt om een tweede afleveringspoging af te spreken of om nadere actie overeen te komen.
Tenzij anders aangeduid is iedere afleveringspoging na de tweede voor rekening van de Gebruiker.

Rechten van de Gebruiker

Herroepingsrecht
Tenzij een uitzondering van toepassing is, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst binnen de hieronder aangeduide periode (normaal gesproken 14 dagen) om welke reden dan ook en zonder opgaaf van redenen te herroepen. De Gebruiker kan in dit deel meer informatie over het herroepingsrecht vinden.

Wie kan zich op het herroepingsrecht beroepen
Tenzij één van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is kunnen Gebruikers die als Europese Consumenten handelen binnen de hieronder aangeduide periode om welke reden dan ook en zonder opgaaf van redenen zich op het recht om online gesloten overeenkomsten (afstandsovereenkomsten) te herroepen beroepen.
Gebruikers die niet aan deze vereisten voldoen kunnen zich niet op het in dit deel omschreven recht beroepen.

Uitoefenen van het herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Gebruiker de Eigenaar via een ondubbelzinnige kennisgeving van zijn/haar voornemen om de overeenkomst te herroepen op de hoogte te stellen.
Hiertoe kan de Gebruiker het standaard herroepingsformulier als beschikbaar in het deel met de begripsbepalingen van dit document gebruiken. Het staat de Gebruiker echter vrij om zijn/haar voornemen om de overeenkomst te herroepen in een andere passende vorm kenbaar te maken. Om aan de periode waarbinnen het recht moet worden uitgeoefend te voldoen dient de Gebruiker de herroepingsverklaring voor afloop van de herroepingstermijn te verzenden.
Wanneer loopt de herroepingstermijn af?

 • In geval van de aankoop van goederen loopt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde – aangesteld door de Gebruiker, niet zijnde de koerier – de goederen in bezit neemt af.
 • In geval van de aankoop van meerdere tegelijkertijd bestelde goederen maar apart geleverd of in geval van de aankoop van een individueel goed bestaande uit meerdere apart geleverde partijen of onderdelen loopt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een derde – aangesteld door de Gebruiker, niet zijnde de koerier – het laatste goed, partij of onderdeel in bezit neemt af.

Gevolg van herroeping
De Eigenaar zal de Gebruiker die zijn/haar herroepingsrecht behoorlijk heeft uitgeoefend alle ontvangen betalingen terugbetalen inclusief, waar van toepassing, de verzendkosten.
De hogere kosten voortkomend uit de keuze voor een specifieke verzendmethode anders dan de goedkoopste door de Eigenaar aangeboden standaard verzendmethode blijven voor rekening van de Gebruiker.
De terugbetaling vindt onmiddellijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar in kennis is gesteld van het besluit van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen, plaats. Tenzij anders met de Gebruiker overeengekomen zal de terugbetaling door middel van dezelfde betalingsmethode als de methode voor de oorspronkelijke transactie plaatsvinden. De Gebruiker zal geen kosten ten gevolge van de herroeping maken.

… voor overeenkomsten voor de aankoop van materiële goederen

Tenzij de Eigenaar heeft aangeboden om de goederen op te halen is de Gebruiker verplicht om de goederen onmiddellijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij/zij zijn/haar voornemen om de overeenkomst te herroepen heeft aangekondigd, aan de Eigenaar of een andere door de Eigenaar te machtigen persoon te retourneren.
De deadline is gehaald als de terbeschikkingstelling van de goederen aan de koerier of een andere gemachtigde persoon voor het verval van de hierboven omschreven periode van 14 dagen heeft plaatsgevonden. De terugbetaling kan worden ingehouden tot ontvangst van de goederen of tot de Gebruiker bewijs van retournering van de goederen heeft overlegd.
De Gebruiker is aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen ten gevolge van gebruik van de goederen anders dan noodzakelijk voor het bepalen van de aard, kenmerken en werking daarvan.

De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Gebruiker.
Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Er is geen sprake van een herroepingsrecht bij overeenkomsten:

 • voor de levering van op maat gemaakte of duidelijk op maat gemaakte goederen;
 • voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs aan schommelingen op de financiële markt is gebonden waarover de Eigenaar geen controle heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of snel kunnen aflopen;
 • voor de levering van verzegelde goederen die vanwege hygiënische of aan de gezondheid gerelateerde redenen niet voor retournering in aanmerking komen en na levering zijn geopend;
 • voor de levering van goederen die na levering, vanwege hun aard, onscheidbaar met ander goederen zijn gemengd.

Wettelijke conformiteitsgarantie van het Product

Onder Europees recht garandeert de Verkoper de conformiteit van de verkochte goederen voor een periode van 2 jaar na de levering. Dientengevolge is de verkoper verplicht te garanderen dat de aangekochte goederen de beloofde of redelijkerwijs te verwachten kwaliteit, functionaliteit of kenmerken hebben en zulks voor een periode van ten minste 2 jaar na het moment van levering aan de koper.
Als Gebruikers als Europese Consumenten handelen dan is de wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen van toepassing op items beschikbaar op deze Website in overeenstemming met het recht van het land waar zij hun gebruikelijke woonplaats hebben.
De nationale wetgeving van het relevante land kan ruimere rechten aan dergelijke Gebruikers toekennen.
Consumenten die niet als Europese Consumenten handelen hebben mogelijk garantierechten voor wat betreft naleving onder het recht van het land waar zij hun gebruikelijke woonplaats hebben.

Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Europese Gebruikers

Schadeloosstelling

De Gebruiker komt overeen om de Eigenaar en zijn ondergeschikten, aangeslotenen, functionarissen, agenten, merk mede-eigenaren, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vergoeden voor een door een derde ingestelde vordering of claim – inclusief, maar niet beperkt tot, juridische vergoedingen en onkosten – vanwege of in verband met nalatig gedrag, bijvoorbeeld gebruik van een verbinding met de Dienst, overtreding van deze Voorwaarden, schending van de rechten van derden of wetgeving door de Gebruiker, zijn aangeslotenen, functionarissen, agenten, merk mede-eigenaren, partners en werknemers, voor zover door de wet toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid voor handelingen van de Gebruiker op deze Website
Behoudens waar anders aangegeven en onderhevig aan de toepasselijke wettelijke bepalingen aangaande productaansprakelijkheid, worden alle vorderingen voor schadevergoeding ten opzichte van de Eigenaar (of een persoon or entiteit die namens hem optreedt) uitgesloten.
Het vorenstaande beperkt de aansprakelijkheid van de Eigenaar voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de fysieke of mentale integriteit, schade ten gevolge van de overtreding van wezenlijke contractverplichtingen, bijvoorbeeld verplichtingen om het doel van de overeenkomst te realiseren, en/of schade ten gevolge van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid niet, mits de Gebruiker deze Website correct en naar behoren heeft gebruikt.
Tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet of ernstige nalatigheid dan wel het leven en/of de persoonlijke, fysieke of mentale integriteit aantast, is de Eigenaar uitsluitend aansprakelijk voor zover de schade inherent is aan het soort overeenkomst en op het moment van sluiten daarvan voorzienbaar is.
De Eigenaar aanvaardt In het bijzonder, voor zover hierboven aangeduid, geen verantwoordelijkheid voor:

 • winstderving of overige verliezen, inclusief indirecte verliezen, die de Gebruiker mogelijkerwijs heeft geleden (inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële verliezen, gederfde inkomsten, winst of gebudgetteerde besparingen, verlies van contractuele of zakelijke relaties, gederfde goodwill of
 • reputatieschade, enz.);
  schade of verlies voortkomend uit onderbrekingen of storingen van deze Website ten gevolge van overmacht of onvoorziene en onvoorzienbare gebeurtenissen en, in ieder geval, onafhankelijk van de wil en buiten de controle van de Eigenaar, inclusief, maar niet beperkt tot, storingen of onderbrekingen van telefoon- en elektriciteitsleidingen, internetverbinding en/of overige transmissiemiddelen, ontoegangelijkheid van websites, stakingen, natuurrampen, computervirussen en -aanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten of applicaties van derden;
 • verliezen die niet het directe gevolg van een overtreding van de Voorwaarden door de Eigenaar zijn.

Niettegenstaande het vorenstaande, zijn de volgende beperkingen van toepassing op alle Gebruikers die niet als Consumenten handelen:
In het geval van aansprakelijkheid van de Eigenaar zal de verschuldigde vergoeding niet het totaalbedrag van de waarde van het relevant goed overschrijden.

Algemene bepalingen

Geen impliciete verklaring van afstand

Nalaten van de Eigenaar om wettelijke rechten of vorderingen op grond op deze Voorwaarden uit te oefenen vormt geen afstand daarvan. Geen enkele verklaring van afstand zal geacht definitief te zijn met betrekking tot een bepaald recht of enig ander recht.

Onderbreking van de Dienst

Om het best mogelijke dienstniveau te garanderen behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst voor onderhoudsdoeleinden, systeemupgrades of andere wijzigingen te onderbreken.
Binnen de grenzen van de wet behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst volledig op te schorten of te beëindigen. In het geval van beëindiging van de Dienst zal de Eigenaar ervoor zorgen dat Gebruikers in staat zijn om hun Persoonsgegevens en information in overeenstemming met wettelijke vereisten te exporteren.
Voorts kan de Dienst buiten de redelijke controle van de Eigenaar onbeschikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege overmacht (bijv. stakingen, onderbrekingen in de infrastructuur, stroomuitval, enz.).

Wederverkoop van de Dienst

Gebruikers zijn niet bevoegd om deze Website of de Dienst geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, hetzij expliciet dan wel via een rechtmatig wederverkoopprogramma.

Privacyverklaring

Informatie aangaande het gebruik van Persoonsgegevens is in de privacyverklaring van deze Website opgenomen.

Intellectueel eigendom

Zonder afbreuk te doen aan meer specifieke in de Voorwaarden opgenomen bepalingen, zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten, bijv. auteursrechten, handelsmerken, octrooien en ontwerpen met betrekking tot deze Website, het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en worden onder toepasselijke wetgeving en internationale verdragen op het gebied van intellectueel eigendom beschermd.
Alle handelsmerken – zowel denominatief als figuratief – en overige onderscheidende tekens, tekeningen, dienstmerken, illustraties, afbeeldingen of logos die in verband met deze Website worden gebruikt zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en worden onder toepasselijke wetgeving en internationale verdragen op het gebied van intellectueel eigendom beschermd.

Wijzigingen van de Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal de Eigenaar de Gebruikers op passende wijze van de wijzigingen op de hoogte stellen.
De wijzigingen hebben slechts betrekking op de relatie met de Gebruiker voor de toekomst.
Voortgezet gebruik van de Dienst veronderstelt aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden door de Gebruiker. In geval de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te aanvaarden dan dient de Gebruiker het gebruik van de Dienst te staken. Nalaten om de gewijzigde Voorwaarden te aanvaarden kan resulteren in het recht van beide partijen om de Overeenkomst te beëindigen.
De vorige toepasselijke versie blijft tot aanvaarding door de Gebruiker van toepassing op de relatie. Dergelijke versie kan bij de Eigenaar worden opgevraagd.
Indien op grond van het toepasselijke recht vereist zal de Eigenaar de datum met ingang waarvan de Voorwaarden in werking treden aanduiden.

Overdracht van Overeenkomst

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, afstand van te doen, te vervreemden of uit te besteden, waarbij de rechtmatige belangen van de Gebruikers in acht worden genomen.
De bepalingen omtrent de wijziging van deze Voorwaarden zijn van toepassing.
Gebruikers zijn niet bevoegd om hun rechten en verplichtingen krachtens de Voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar over te dragen of te cederen.

Contact

Alle communicaties met betrekking tot het gebruik van deze Website moeten naar de contactinformatie opgenomen in dit document worden verzonden.

Ondeelbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is of wordt dan wel onuitvoerbaar onder toepasselijk recht is dan leidt de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van dergelijke bepaling niet tot onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen, die derhalve volledig van kracht blijven.

Europese Gebruikers

Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of uitvoerbaar is of wordt dan zullen partijen zich in der minne inspannen om een geldige en uitvoerbare alternatieve bepaling voor de nietige, ongeldige of uitvoerbare bepaling overeen te komen.
In het geval er op grond van de vorenstaande bepalingen geen overeenstemming wordt bereikt dan wordt, indien toegestaan of voorzien door de wet, de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling door de toepasselijke wettelijke bepaling vervangen.
Niettegenstaande het vorenstaande leidt de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden niet tot de nietigheid van de volledige Overeenkomst, tenzij de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen krachtens de Overeenkomst essentieel zijn dan wel dusdanig belang hebben dat partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten als zij hadden geweten dat de bepaling nietig was of in gevallen waar de overige bepalingen een te zware en onaanvaardbare last voor één der partijen vormen.

Bindende versie van de Voorwaarden

De Voorwaarden worden opgesteld en gewijzigd in het Italiaans. Versies van de Voorwaarden in andere talen zijn uitsluitend ter informatie. In het geval van een discrepantie tussen de versies in de verschillende talen is het origineel doorslaggevend.

Toepasselijk recht

De Voorwaarden worden beheerst door het recht van de vestigingsplaats van de Eigenaar, als aangeduid in het relevante deel van dit document, ongeacht conflictregels.

Uitzondering voor Europese Consumenten

Echter, niettegenstaande het vorenstaande, indien de Gebruiker als een Europese Consument handelt en zijn/haar gebruikelijke woonplaats in een land heeft waarvan het recht een hoger niveau aan consumentenbescherming biedt dan geldt dit hogere beschermingsniveau.

Bevoegde rechter

De rechter in de vestigingsplaats van de Eigenaar, als aangeduid in het relevante deel van dit document, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen voortkomend uit of verband houdend met de Voorwaarden.

Uitzondering voor Europese Consumenten

Het vorenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die als Europese Consumenten handelen of Consumenten die in Zwitserland, Noorwegen of IJsland woonachtig zijn.

Geschillenbeslechting

Beslechting van geschillen in der minne

Gebruikers kunnen geschillen bij de Eigenaar melden die zal trachten om deze in der minne op te lossen.
Onverminderd het recht van Gebruikers om zich tot de rechter te wenden, in geval van geschillen betreffende het gebruik van deze Website of de Dienst, worden Gebruikers verzocht om contact met de Eigenaar op te nemen via de in dit document aangegeven contactgegevens. De klacht wordt binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling genomen.
De Gebruiker kan een klacht aan het in dit document aangegeven e-mailadres van de Eigenaar richten, inclusief een korte omschrijving en, waar van toepassing, details van de bestelling, aankoop, of relevante account.
De Eigenaar zal het verzoek onmiddellijk en binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling nemen.

Begripsbepalingen en juridische verwijzingen

Laatst gewijzigd: 18 januari 2023
iubenda host deze content en verzamelt uitsluitend de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de levering daarvan.